Studiecoachen-SRP-hjaelp-uden-overlay

Akademisk opgaveskrivning

Få hjælp og støtte til at udfolde dit potentiale, så du får lavet en så god opgave som muligt.

Mange søger hjælp til arbejdet med deres store skriftlige opgaver. Det giver både en bedre skriveproces, samtidig med at det sikrer, at opgaven lever op til de faglige og formmæssige krav, der stilles til en akademisk opgave. Hos os får du tildelt en uddannet underviser, som er uddannet inden for dit fagområde, og som har stor erfaring med akademisk opgaveskrivning. Din underviser støtter dig gennem hele skriveforløbet, så du både får hjælp til at strukturere din skriveproces såvel som indholdet i selve opgaven. Og du får faglig sparring hele vejen igennem processen, indtil du har skrevet en færdig opgave.

Vi har mange højt kvalificerede undervisere, som kan hjælpe med alle typer akademiske opgaver, lige fra gymnasiets SRP- og SOP-opgaver til de store projekter som bacheloropgaver og specialer på de videregående uddannelser.

Kontakt os og få hjælp til at mestre akademisk opgaveskrivning, så du får skrevet en så god opgave som muligt.

Akademisk opgaveskrivning

Få hjælp og støtte til at udfolde dit potentiale, så du får lavet en så god opgave som muligt.

Studiecoachen-SRP-hjaelp-uden-overlay

Få hjælp til at strukturere din skriveproces

Ingen kan holde overblik over alle afsnit i en akademisk opgave og skrive på dem alle på en og samme gang. Derfor er det en god idé at dele opgaveskrivningen op i mindre dele og sætte deadlines for, hvornår de enkelte afsnit skal være færdige. På den måde bliver arbejdet mere overskueligt, og samtidig sikrer man, at hele opgaven bliver ordentligt gennemarbejdet. Vores undervisere kan hjælpe dig med at udarbejde en tidsplan for skriveprocessen og samtidig hjælpe dig med at sikre, at den bliver overholdt, så du bliver færdig til din afleveringsdeadline.

Du er ikke alene – vi hjælper dig igennem hele skriveprocessen

At skrive en stor akademisk opgave kan til tider være en svær og ensom proces. Mange føler, at det er svært at stå med det store ansvar helt alene. Derfor har mange studerende glæde af at få akademisk vejledning af en af vores uddannede undervisere. Vores underviser kan hjælpe dig med at strukturere din skriveproces, så du ikke går i stå undervejs, og underviseren kan hjælpe dig med at strukturere din opgave, så du hele tiden har et godt overblik over alle de enkelte afsnit. Derudover kan du få faglig sparring igennem hele forløbet, og du kan få hjælp til at besvare tvivlsspørgsmål, så du hele tiden ved, at du er på rette vej. Med en vejleder fra Studiecoachen står du ikke alene med din store akademiske opgave.

Få hjælp til akademisk opgaveskrivning

Hør hvorfor Kristians specialeskrivningsforløb endte med at blive langt mere rart og givende, end han havde forventet.

Da jeg i løbet af min kandidatuddannelse havde behov for sparring i forbindelse med en skriftlig eksamensopgave, valgte jeg at kontakte Studiecoachen. Sarah har en stærk faglig baggrund og er utrolig dygtig til at formidle sin viden igennem diskussioner om basale hverdagsproblematikker og samtidig bevare overblikket så det kan løftes op på et højt akademisk niveau.

Udover at have en stærk faglig baggrund er Sarah også meget nem at snakke med og det har betydet meget for mig, at vi har haft gode lange diskussioner. Hun sikrer sig altid at det hun formidler er til at forstå og arbejde videre med.  Hun tager sig altid god tid til at sætte sig ind i, både tungt teoretisk stof, men også mine personlige behov. Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring, i et tit travlt og stressende studieliv. Sarah er meget positiv og jeg har hele tiden følt mig meget tryg i vores samarbejde. Hun kan varmt anbefales!

KRISTIAN, KANDIDATSTUDERENDE PÅ SOCIALVIDENSKAB, RUC

Vi tilpasser vores hjælp til dit specifikke behov, så du får præcis den studiehjælp, du har brug for

Akademisk opgave-
skrivning

Få hjælp til at leve op til de akademiske krav

Akademisk skrivning er en genre for sig. Der gælder helt specifikke krav til opbygning, sprog og argumentation. Når man taler om at løfte det akademiske niveau, betyder det ofte, at man skal ramme den rigtige genre. En akademisk opgave skal være struktureret på en måde, så der føres faglige belæg for de påstande, der er i opgaven, og der skal argumenteres for både relevansen af det, der bliver undersøgt, såvel som for de teorier og metoder, der bliver brugt til at foretage undersøgelsen. Der skal altså være en sammenhæng mellem de spørgsmål, der stilles i problemformuleringen, og den måde, de bliver besvaret. 

Vi har stor erfaring med at løfte niveauet i akademiske opgaver, så opgaven bliver mere velstruktureret, velargumenteret og korrekt sprogligt formidlet.

Få hjælp til din opgave i dag

Få hjælp til at leve op til de akademiske krav

Akademisk opgaveskrivning

Vi tilbyder blandt andet hjælp til at:

Akademisk skrivning er en genre for sig. Der gælder helt specifikke krav til opbygning, sprog og argumentation. Når man taler om at løfte det akademiske niveau, betyder det ofte, at man skal ramme den rigtige genre. En akademisk opgave skal være struktureret på en måde, så der føres faglige belæg for de påstande, der er i opgaven, og der skal argumenteres for både relevansen af det, der bliver undersøgt, såvel som for de teorier og metoder, der bliver brugt til at foretage undersøgelsen. Der skal altså være en sammenhæng mellem de spørgsmål, der stilles i problemformuleringen, og den måde, de bliver besvaret. 

Vi har stor erfaring med at løfte niveauet i akademiske opgaver, så opgaven bliver mere velstruktureret, velargumenteret og korrekt sprogligt formidlet.

Få hjælp til din opgave i dag

Opbygning af en akademisk opgave

En akademisk opgave er oftest bygget op omkring et problem, man ønsker at undersøge nærmere. Der kan være mange forskellige måder formulere en god problemformulering på. Da problemformuleringen er det mest centrale i hele din opgave, er det en god idé at give dig god tid til at overveje, hvordan den skal lyde, så du får det allerbedste udgangspunkt for at skrive en god opgave. Vores dygtige undervisere kan hjælpe dig med at udarbejde en god problemformulering. 

Når du har lavet en god problemformulering, skal du vælge, hvordan du ønsker at besvare den. Du skal forholde dig til spørgsmål som: Hvilken metode vil jeg bruge? Hvilken teori vil jeg inddrage? Hvilken empiri ønsker jeg at analysere? Og hvilket videnkabsteoretisk udgangspunkt har jeg i min opgave? Når du svarer på disse spørgsmål, skal du sikre, at der er en relevant sammenhæng mellem de forskellige dele. Ellers kommer din opgave ikke til at hænge sammen. For at sikre denne sammenhæng er det nødvendigt at investere tid i at gennemtænke hele opgaven på forhånd, så du ved, hvad du gerne vil kunne konkludere på til sidst, og hvilke skridt du må tage for at nå derhen. Vores erfarne undervisere kan hjælpe dig med at få dette faglige og metodiske overblik over din opgave, så du kommer godt fra start.  

Når du har fundet en god problemformulering og har valgt hvilken metode, teori, empiri og videnskabsteoretisk udgangspunkt, du ønsker at have i opgaven, kan du begynde at uddybe de forskellige afsnit i opgaven. Først kan du præsentere problemstillingen og præcisere, hvordan du vil undersøge den. Dernæst kan du gennemgå de teoretiske begreber og metoder, som du får brug for i din analyse. I analysen kobler du teori med empiri sammen for til sidst at diskutere og konkludere på baggrund af dine resultater. Hele opgaven skal opbygges logisk, så det er tydeligt, hvordan hvert afsnit hjælper dig frem til din hovedkonklusion. 

Man kan let miste overblikket over opgaven i skriveprocessen, fordi man må dykke ned i ét afsnit ad gangen, når man skriver, og fordi der ofte dukker mange interessante sidespor op undervejs, når man arbejder med opgaven. Mange har derfor brug for hjælp til at sikre, at den røde tråd er bevaret gennem hele opgaven. Vores dygtige undervisere kan hjælpe dig med at skabe et overblik over din opgave og guide dig i, hvordan du skaber denne tydelige røde tråd mellem de forskellige dele af opgaven, og de kan hjælpe dig med at sikre, at din problemformulering bliver besvaret på bedste vis.

Få hjælp til akademisk opgaveskrivning

Hør hvorfor en god akademisk opgave er som en dårlig kriminalroman

LISTE OVER AFSNIT I EN AKADEMISK OPGAVE

Ikke alle punkter behøver at være med i alle opgaver

Din opgave skal selvfølgelig være unik og bidrage med ny viden på området. Ingen har før undersøgt dit emne ud fra lige præcis dine kriterier, så opbygningen af opgaven skal først og fremmest passe til din undersøgelse. Men der er en række krav, som skal være opfyldt, og visse elementer, som skal indgå, i en god akademisk opgave. Herunder har vi samlet en liste over afsnit, som kan indgå i en akademisk opgave, men det er ikke alle, der nødvendigvis skal med i din opgave.

 • Abstract
 • Indledning
 • Problemformulering
 • Forskningsoversigt
 • Videnskabsteori
 • Metode
 • Empiri
 • Undersøgelsesdesign
 • Analysestrategi
 • Teoretisk/metodisk afgrænsning
 • Begrebsafklaring
 • Teori
 • Analyse
 • Delkonklusion/opsummering
 • Diskussion
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Etiske overvejelser

Få hjælp af Studiecoachens undervisere til at prioritere hvilke dele, der giver mening at medtage i netop din opgave, og i hvilken rækkefølge de bedst præsenteres.

Akademiske sprog

En del af øvelsen i store skriftlige opgaver er at lære at mestre et videnskabeligt præcist sprog, som ikke efterlader plads til misforståelser. For at en tekst løftes op på et akademisk niveau, handler det ofte om at bruge de korrekte fagtermer og om at anvende de teoretiske begreber korrekt. Det kræver en dybere forståelse for fagets teori og metode at kunne argumentere fagligt, og det kan være nødvendigt at få hjælp til at forstå, hvordan de teoretiske begreber skal anvendes i den givne sammenhæng. Studiecoachens undervisere kan hjælpe dig med at få en dybdegående forståelse for din valgte teori og metode, så du får de bedste forudsætninger for at udtrykke dig korrekt og præcist i din opgave. Vores undervisere kan også hjælpe dig med at nuancere sproget og komme med eksempler på, hvordan du undgår at bruge upræcist hverdagssprog, men i stedet skriver tydeligt og videnskabeligt korrekt. På den måde lærer du, hvordan du kan formidle din opgave i et præcist, akademisk sprog.

Akademisk argumentation

For at en akademisk opgave lever op til de videnskabelige krav, skal undersøgelsen i princippet kunne gentages og det samme resultat opnås igen efterfølgende. Det betyder, at man skal dokumentere alle de skridt, der har ledt frem mod ens konklusion, således at det er tydeligt, hvilke teorier og metoder man har anvendt.

I akademisk opgaveskrivning er det vigtigt at have et klart og transparent referencesystem, hvor man ved hjælp af kildehenvisninger og citering viser, hvilke teorier og viden man baserer sin opgave på. Der findes mange forskellige slags referencesystemer. Det afgørende i en akademisk opgave er at holde sig til en. APA er en af den mest udbredte referencesystemer i Danmark, og det kender alle vores vejledere indgående.

I Studiecoachen kan vi hjælpe dig med at sørge for at henvise korrekt gennem hele din opgave såvel som at sørge for, at din argumentation er sammenhængende og velunderbygget.

Få hjælp til akademisk opgaveskrivning

Vi tilpasser vores hjælp til akademisk opgaveskrivning til dit specifikke behov, så du får præcis den hjælp, du har brug for

Vi tilbyder blandt andet hjælp til at:

 • skabe et overblik over din opgave, herunder de opgavekriterier, som er udstukket fra studiets side, og som skal opfyldes for at bestå opgaven.
 • vurdere, hvad der skal til for at besvare din problemformulering. Herunder at rette den til, hvis den skal korrigeres og/eller præciseres.
 • lave en tidsplan for opgaveskrivningen, så processen i akademisk opgaveskrivning bliver overskuelig.
 • gennemgå de forskellige afsnit i akademisk opgaveskrivning trin for trin: Hvilke genrekrav stilles til en indledning, en problemformulering, et metodeafsnit, et teoriafsnit, et analyseafsnit, et diskussionsafsnit, en konklusion etc.
 • sikre, at din tekst er sammenhængende, præcis og sproglig korrekt.
 • sikre, at du henviser korrekt til kilder og har alle de nødvendige oplysninger med på din litteraturliste.
 • overkomme forhindringer i skriveprocessen såsom skriveblokade og/eller manglende motivation og overblik.

I løbet af vejledningsprocessen får du løbende både mundtlig og skriftlig feedback. Vi hverken skriver din opgave eller giver dig alle svarene – men vi hjælper og støtter dig igennem hele din akademiske opgaveskrivningsproces.

Underviser og vejledere

Oplever du, at din skrivning ofte går helt i stå, og at du har svært ved at få alle dine gode tanker omsat til skrift? Så kan vi også hjælpe dig med at afdække, hvad der blokerer for din skrivning, så du kan få løsnet op for dette og komme godt videre. Vi har uddannede psykoterapeuter og coaches, som er klar til at hjælpe og støtte dig gennem en skriveblokade, så du kan komme i mål med din opgave.

Læs mere om hvordan vi hjælper med skriveblokade.

Kontakt os for en uforpligtende samtale
Underviser og vejledere

Oplever du, at din skrivning ofte går helt i stå, og at du har svært ved at få alle dine gode tanker omsat til skrift? Så kan vi også hjælpe dig med at afdække, hvad der blokerer for din skrivning, så du kan få løsnet op for dette og komme godt videre. Vi har uddannede psykoterapeuter og coaches, som er klar til at hjælpe og støtte dig gennem en skriveblokade, så du kan komme i mål med din opgave.

Læs mere om hvordan vi hjælper med skriveblokade.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring i et tit travlt og stressende studieliv

Det er rigtig dejligt at kunne få sådan en professionel sparring i et tit travlt og stressende studieliv

Invester i en studiecoach i dag og bliv skarpere til akademisk opgaveskrivning

Tag et kig på vores forskellige timepakker her …
Tag kontakt til os i dag, hvis du har behov for støtte til akademisk opgaveskrivning, så finder vi en løsning, som passer til dit behov.

Få hjælp til akademisk opgaveskrivning